• Organizácia školského roka

    • Organizácia šk. roka 2018/2019

    • - je vypracovaná v súlade s Pedagogicko - organizačnými pokynmi na školský rok 2018/2019 vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     1.1 Vyučovanie

     Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
     Školské vyučovanie sa člení na vyučovanie v prvom a druhom polroku nasledovne:
     a) Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok). 
     b) Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019(piatok).

     1.2 Prázdniny

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     30. október2018

     (utorok)

     31. október–

     2. november2018

     5. november2018

     (pondelok)

     vianoč

     21. december 2018

     (piatok)

     27. december 2018

     – 7. január 2019

     8. január 2019

     (utorok)

       jarné

     Bratislavskýkraj, Nitrianskykraj Trnavskýkraj

     22. február 2019

     (piatok)

     25. február –

     1. marec2019

     4. marec 2019

     (pondelok)

     veľkonoč

     17. apríl2019

     (streda)

     18. apríl–

     23. apríl2019

     24. apríl 2019

     (streda)

     letné

     28. jún 2019

     (piatok)

     1. júl–

     31. august2019

     2. september2019

     (pondelok)

              

     Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

     1.3 Maturitné skúšky

     Riadny termín MS

     Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2018.
     Riadny termín maturitnej skúšky:
     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2018/2019 v dňoch:

     12. marca 2019 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
     13. marca 2019 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk

     Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 9. – 12. apríla 2019.

     Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.

     Termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým SŠ určia príslušné OŠ OÚ v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.

     Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019sa uskutoční v termíne od 3. do 6. septembra 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.


     a) Klasifikačná porada pre maturitnú triedu IV. M a II. S - 16. mája 2019 (štvrtok).
     b) Posledné zvonenie:

     • pre II.S - 10. mája  2019 (piatok). Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu II. S– 17. mája 2019
     • pre IV.M – 17. mája 2019 (piatok). Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre

     triedu IV.M – 17. mája 2019
     c) Príprava žiakov na maturitnú skúšku– akademický týždeň od 20. - 24. mája 2019.
     d) PČOZ MS :

     • pre II.S - 26. apríl  2019 (piatok) (formou obhajoby vlastného projektu)
     • pre IV.M – 25. - 26. apríl  2019 (piatok) (formou praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy)

     e) ÚFIČ MS v týždni od 27. máj – 31. máj  2019  (predpoklad 27. máj /SJL, CJ/–28. máj 2019 /TČOZ/)

     f) Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 31. máj 2019 (piatok).

     1.4 Záverečné skúšky

     Riadny termín:

     • Klasifikačná porada pre končiace triedy III.A a III.EA - 10. júna 2019 (pondelok).
     • Posledné zvonenie 11. jún  2019 (utorok), dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu III.A a III.EA
     • Príprava žiakov na záverečnú skúšku – vyučovacie voľno od 12. - 14. júna 2019.
     • Písomná časť ZS (III.A a III.EA): 17. júna  2019 (pondelok)
     • Praktická časť ZS III.A: 18. júna 2019 (utorok)
     • Praktická časť ZS III.EA: 19. júna 2019 (streda)
     • Ústna časť ZS (III.A a III.EA) - 20. júna 2019 (štvrtok)
     • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení o ZS  - 21. júna 2019 (piatok).

     1.5 Prijímacie konanie 


     Zápis do I. ročníka po splnení kritérií prijímania

     • I. kolo - 1. termín 13. 5. 2019(pondelok), 2. termín 16. 5. 2019 (štvrtok).
      Prihlášky posielajú ZŠ do 20.04. 2019.
     • II.kolo – 18.6.2019 (utorok)

     1.6Účelové cvičenia a Kurz na ochranu života a zdravia

     Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia: 
     1. Účelové cvičenia sa uskutočnia :

     - pre žiakov 1. ročníka UO (I.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 2. polrok – 28.5.2019 (utorok) v týždni „A“ – počas ÚFIČ MS

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 2. polrok – 26.4.2019 (piatok) v týždni „B“ – počas PČOZ MS

     pre žiakov 3. ročníka UO (III.A) v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.

     Časový harmonogram: 2. polrok – 28.5.2019 (utorok) v týždni „A“ – počas ÚFIČ MS

     2. KOŽaZsa uskutoční:

     - pre žiakov 2. ročníka UO (II.A) v trvaní troch dní po 6 hodín

     Časový harmonogram:  17.6. – 19.6.2019 (pondelok až streda)v týždni „B“ – počas ZS

     1.7 Kurz pohybových aktivít v prírode

     Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje:

     • pre učebné odbory v  1. ročníku štúdia

     Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa formou lyžiarskeho alebo plaveckého kurzu

     Časový harmonogram: I.A - január – február 2019 /ideálne lyžiarsky kurz od 4.2. – 8.2.2019 „A“ /


     Poznámka: 
     1) Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.
     2) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

     1.8 Vydanie vysvedčení

     Škola vydáva žiakovi v posledný deň 1. polroka školského roka - 31.1.2019 (stredavýpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Formu výpisu si určí škola.
     V posledný vyučovací deň druhého polroka 28. júna 2019 (piatok) škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. 
     V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej/záverečnej skúšky - 17.5.2019 (piatok) trieda  IV. M a II.S a 11.6.2019 (utorok) – trieda III.A a III.EA.

      

     September

      

     1.9.18

     Začiatok školského roka 2018/19  a prvého polroku

     3.9.18

     Slávnostné otvorenie školského roka a začiatok vyučovania v prvom polroku – pondelok „A“ o 9,00

     4.9.18

     Začiatok vyučovania podľa rozvrhu

     8.9.18

     Súťaž vo varení gulášu o cenu starostky PB

     12.9.18

     Pedagogická rada (prerokovanie návrhu na začlenenie žiakov so ZZ)

     12.9.18

     Rada školy, Rady rodičov, triedne aktívy(17,00 streda „B“)

     26.9.18

     Aktivity k Svetovému dňu mlieka v školách (streda „B“)

     Október

      

     2.10.18

     Pedagogická rada a zasadnutie Rady školy (vyjadrenie k SVVČ a Plánu práce školy) - utorok „A“

     10.10.18

     Nadnárodný charitatívny koncert – INTEGRÁCIA 2018

     16.10.18

     Aktivity k svetovému dňu výživy (16. október – utorok „A“)

     30.10.18

     Imatrikulácia a Halloween utorok „A“ /v škole je I.A a III.A/

     November

      

     8. – 11.11.18

     Bibliotéka, Pedagogika 2018 (týždeň „B“)

     12.11.18

     Priebežná hodnotiaca porada za 1. štvrťrok (pondelok „A“)

     23.11.18

     Deň otvorených dverí  - piatok „B“ triedy: II.A, IV.M

     (21.11.18 je monitor pre 5. ročníky)

     December

      

     20.12.18

     Posedenie pri kapustnici štvrtok „B“ – PZ a žiaci

     Január

      

     16.1.19

     Rada školy (schválenie kritérií prijímacích skúšok), zasadnutie rady rodičov, triedne aktívy (17,00 streda „B“)

     28.1.19

     Klasifikačná porada (pondelok „B“) – 1. polrok, Pedagogická rada - kritéria prijímacích skúšok

     31.1.19

     Odovzdávanie výpisu hodnotenia prospechu a správania žiaka za prvý polrok šk. r. 2018/2019 – štvrtok „B“

     Január/Február

      

     4.2 – 8.2.19

     Lyžiarsky kurzI.A

     20.2.19

     Deň otvorených dverí  - streda „A“ triedy: I.A, III.A

     Marec

      

     12.3.19

     EČ a PFIČ MS19 zo slovenského jazyka a literatúry – utorok „B“

     13.3.19

     EČ a PFIČ MS19 z anglického a  nemeckého  jazyka – streda „B“

     28.3.19

     Slávnostná PR (štvrtok „B“) pri príležitosti Dňa učiteľov, klasifikačná porada po dodatočnej klasifikácii za I. polrok šk.r.2018/2019)

     Apríl

      

     15.4.19

     Priebežná hodnotiaca porada –za 3. štvrťrok, triedne aktívy(17,00 pondelok „A“), zasadnutie rady rodičov, rady školy

     25-26.4.19

     PČOZ MS19 triedy IV.M – praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy  (štvrtok/piatok„ B“)

     26.4.19

     PČOZ MS19 triedy II.S – obhajoba vlastného projektu  (piatok „ B“)

     26.4.19

     Účelové cvičenie II.A (piatok „B“ – v čase PČOZ MS19)

     Máj

      

     13.5.19

     I.kolo 1. termín prijímacích skúšok do SŠ a zápis žiakov (denné štúdium – UO) - pondelok „A“

     16.5.19

     KLP (štvrtok „A“) – koncoročná pre maturitnú triedu IV.M a II.S

     16.5.19

     I. kolo 2. termín  prijímacích skúšok do SŠ a zápis žiakov (denné štúdium – UO) - štvrtok „A“

     20. – 24.5.19

     Akademický týždeň IV.M

     27. - 28.5.19

     ÚFIČ MS 19 triedy VI.M a II.S (SJL, CJ, - pondelok „A“, TČOZ – utorok „A“)

     28.5.19

     Účelové cvičenie I.A a III.A (utorok „A“ – v čase ÚFIČ MS19)

     31.5.19

     Vydávanie maturitných vysvedčení žiakom IV.M a II.S (piatok „A“)

     31.5.19

     Športový deň žiakov a zamestnancov školy a Deň detí (piatok„ A“) triedy I.A a III.A

     Jún

      

     10.6.19

     KLP (pondelok „A“) – koncoročná pre triedu III.A a III.EA

     triedne aktívy (17,00) zasadnutie rady rodičov, rady školy

     12. – 14.6.19

     Študijné voľno pre III.A a III.EA

     17.6.- 19.6.19

     KOŽaZ -  II.A (v čase ZS, týždeň „B“)

     17.6.19

     Písomná časť ZS (pondelok „ B“) trieda III.A a III.EA

     18.6.19

     Praktická časť ZS (utorok „ B“)  trieda III.A

     18.6. 19

     Prijímacie konanie žiakov do I. ročníka denného štúdia II. kolo (utorok „B“) a zápis žiakov

     19.6.19

     Praktická časť ZS (streda „ B“)  trieda III.EA

     20.6.19

     Ústna časť ZS (štvrtok „B“) pre trieda III.A a III.EA

     21.6.19

     Vydávanie výučných listov pre žiakov III.A a III.EA

     24.6.19

     KLP(pondelok „A“) – koncoročná pre triedy I.A, II.A, I.S

     25.-27.6.19

     Celoškolské výlety.

     28.6.19

     Vydávanie vysvedčení (piatok „A“) /koniec 2.polroka/ triedy   I.A, II.A, I.S

     Júl - august

      

     04.7.19

     Pedagogická rada (štvrtok) – slávnostná hodnotiaca

     1.7.-31.8.19

     Letné prázdniny.

     od 21.8.19

     Prijímacie skúšky do III.EA na šk. rok 2019/2020

     26.8-27.8.19

     Komisionálne skúšky  - doklasifikovanie/opravné skúšky

     28.8.19

     Pedagogická rada (streda)